Gelijkwaardige samenwerking

Hoe ervaren ouders een gelijkwaardige samenwerking? Je ziet en hoort het in onderstaande filmpjes.

“Ze gaan uit van de interesse van het kind.” Nelke, een ouder met drie kinderen op een kindcentrum, is enthousiast over de uitdagende omgeving die het kindcentrum haar kinderen biedt.

“Kinderen kunnen zich hier ontwikkelen op het moment en op de manier waarop ze dat zelf willen”. Ook Kizzy heeft kinderen op een kindcentrum en vertelt over haar ervaringen: “De dag is hier één geheel.”

Veel ouders ervaren stress in de combinatie van werk en zorg

De afgelopen jaren heeft Het Kinderopvangfonds onderzoeken laten doen onder grote groepen ouders. Ook Women Inc, een organisatie die werkt aan het vergroten van gelijke kansen voor vrouwen, heeft onlangs onderzoek gedaan naar de wensen van ouders. Hieronder zijn de belangrijkste conclusies te lezen.

Veel ouders - meer dan een derde - ervaren stress in de combinatie van werk en zorg. Naar aanleiding van een groot onderzoek van Women Inc. wordt gepleit voor structurele hervormingen wanneer het aankomt op de combinatie van werk en zorg. Zo zou 45% van de ouders minder financiële zorgen hebben wanneer kinderopvang beter betaalbaar zou zijn en geven ouders aan meer te gaan werken wanneer kinderopvang gratis wordt. Van alle mensen die dit aangeven is de gemiddelde stijging van het aantal af te nemen uren kinderopvang per week negen à tien uur.

Ouders zien graag dat onderwijs en opvang goed op elkaar aansluit

PACT voor Kindcentra heeft door de jaren heen verschillende (grote en kleine) onderzoeken laten doen onder ouders. In 2020 deed Ouders & Onderwijs, in samenwerking met o.a. Het Kinderopvangfonds, onderzoek (2020) onder 1.346 ouders in het Landelijk Ouderpanel naar de mening en ervaringen van ouders over kinderopvang, en over de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Ruim de helft van de ouders (55%) zou graag zien dat de kinderopvang en het basisonderwijs nog beter op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door kinderopvang en onderwijs in hetzelfde gebouw te organiseren. Ouders zien

graag dat de samenwerking wordt uitgebreid en dat er, meer dan nu, een overdracht is tussen school en kinderopvang als het kind uit school komt. 55% van de ouders is er voorstander van dat het mogelijk wordt gemaakt dat school en kinderopvang één organisatie worden. Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Qrius onder 1.223 kinderen en ouders naar ‘een ideale schooldag’ blijkt dat 60% van de ouders (heel) positief is over het combineren van de basisschool en de buitenschoolse opvang.

Motieven van ouders

In het onderzoek: Ouders over kindcentra (Oberon 2017) zijn 457 ouders bevraagd over hun motieven om te kiezen voor een kindcentrum. In de eerste plaats spreekt de gezamenlijke aanpak hen aan. Vooral omdat er daarmee aandacht is voor de brede ontwikkeling van hun kind (op sociaal, emotioneel en cognitief gebied) en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken. Daarnaast hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving voor hun kind. Het kindcentrum is voor hen een plek waar kinderen van jongs af aan goed de weg weten en waar kinderen een sterke band opbouwen met een overzichtelijk aantal vaste professionals. De praktische voordelen wegen zeker ook mee, met name het halen en brengen van kinderen op één plek. Ook de doorgaande lijn is voor veel ouders een motief. Tevens vormen de extra zorg en begeleiding en de samenwerking rond kinderen die ondersteuning of speciale zorg nodig hebben voor veel ouders een pluspunt.

Deze bevindingen zijn gelijk aan bevindingen in twee latere onderzoeken, namelijk het onderzoek van Qrius (2020) en het onderzoek van de Hanze Hogeschool (Petri & Doornenbal, 2020). Uit beide onderzoeken blijkt ook dat ouders (meer) bewegen en (meer) creativiteit heel belangrijk vinden.

Ouders willen dat hun kind gekend wordt en zichzelf mag zijn

In het onderzoek van Petri en Doornenbal (2020) was één van de conclusies dat kinderen in de onderzochte kindcentra - hoe verschillend ze ook zijn - zichzelf mogen en kunnen zijn. Kinderen en ouders waren in dit onderzoek positief over de breedte van de ontwikkelingsgebieden die worden aangesproken en het rijke, gevarieerde en brede aanbod van een kindcentrum. Kinderen en ouders vonden het in dat onderzoek ten slotte positief dat kinderen zich op maat kunnen ontwikkelen door het volgen van een eigen programma.

Gebouw en omgeving

Ouders hechtten belang aan fysieke veiligheid, aan een gebouw dat helemaal is afgestemd op kinderen, inclusief ruimte, licht en frisse lucht (Oberon 2017). Dit werd bevestigd in het onderzoek van Petri en Doornenbal (2020): Kinderen en ouders zijn in dit onderzoek zeer positief over het gebouw van het kindcentrum waar hun kind op zat.

“Je hoeft het als ouder ’s morgens alleen maar door te geven aan de voorschoolse opvang als ze ergens last van hebben of als er iets is gebeurd, en je kunt er blind op vertrouwen dat dat dan ook bij de leerkracht terecht komt.”

Esmiralda, moeder van kinderen op kindcentrum Prins Willem Alexander in Vlaardingen

“Ieder jaar vindt er een startgesprek plaats met het kind, de juf of meester, de moeder of vader en ook met iemand van de buitenschoolse opvang (bso) erbij. De bedoeling is om kennis te maken, maar ook om wensen en verwachtingen te bespreken. Ik vind het heel mooi dat daar ook iemand van de bso bij is, omdat op die manier dat wat je als ouder belangrijk vindt niet alleen bij de leerkracht, maar ook bij de bso terecht komt. Kinderen leren al vroeg om bij dat soort gesprekken te zijn.”

Kim, moeder van kinderen op kindcentrum Warende in Lelystad

Was dit interessant? Deel het!