Medewerkers in een kindcentrum zijn gericht op de ontwikkeling van kinderen en daarom ook betrokken op hun ouders. Omdat de medewerkers zich realiseren dat ouders het meest dierbare - hun kind - aan hen toevertrouwen, spannen zij zich in voor een goede vertrouwensrelatie met ouders. Ze voorzien ouders tijdig van belangrijke informatie en nemen alle relevante beslissingen over het kind samen met ouders. Ze stellen ouders in staat om de ontwikkeling van hun kind te ondersteunen en om een band op te bouwen met de ouders van de andere kinderen in de groep.

Op basis van de typen van kwaliteit uit het kader ‘Ouderbetrokkenheid is kwaliteit’, werkt PACT voor Kindcentra vanuit de bovenstaande visie op ouderbetrokkenheid. In de praktijk betekent dit:

Eén team

In een kindcentrum werkt een interprofessioneel team. Dit breed samengestelde team bestaat onder andere uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers, vakspecialisten, experts. Ouders ervaren vooral de wijze waarop deze professionals zich in een kindcentrum samen inzetten voor optimale zorg, begeleiding en educatie als zeer positief, blijkt uit onderzoek. Ze zien de impact die deze gezamenlijke inzet heeft op het welbevinden en de ontwikkeling van hun kinderen, hun gezin en henzelf. Die impact wordt in de volle breedte zichtbaar, variërend van extra steun en zorg voor alleenstaande ouders en kinderen in achterstandswijken, sociale cohesie in krimpregio’s, sluitende dagarrangementen voor tweeverdieners en sociale participatie van expats (Veen, 2019).

Gesprekken met en over het kind

Ouders zijn in principe aanwezig bij ontwikkelgesprekken (c.q. portfolio-gesprekken, driehoeksgesprekken) die professionals met het kind voeren. Ook bij gesprekken rond overgangen worden ouders betrokken. Belangrijke beslissingen omtrent kinderen worden niet zonder ouders genomen. Kindcentrum Casa Montessori uit Pijnakker vraagt ouders één keer per jaar het eigen kind in de groep te observeren. Zo krijgen ouders ook een goed beeld van hun kind in de groep.

“Bij zo’n gesprek laat Xavyra mij in haar map zien wat ze allemaal heeft bereikt en daarna komt de juf erbij zitten. Dat is dan bijvoorbeeld sommetjes maken tot twintig. ‘Wat kan je nu vieren?’, noemen ze dat. Dat klinkt als een soort van feestje hè?” “Een tijdje geleden zat Xavyra niet zo lekker in haar vel. Taal en rekenen gingen niet zo goed. Dan overleggen we met elkaar wat het zou kunnen zijn. Het bleek te maken te hebben met mijn zwangerschap. Toen ik haar daar meer bij ging betrekken ging het beter. Xavyra kreeg van mij folders mee die ik van de verloskundige had gekregen. Hierin kon zij plaatjes terugvinden die zij heeft nagetekend. Het creatieve kwam weer helemaal boven; ze kon het een plekje geven. Dat hebben we echt in wisselwerking besproken en ze is nu weer helemaal opgeleefd.”

Raschella, moeder van kinderen op kindcentrum Laterna Magica in Amsterdam

Ondersteuning in opvoeding

In een kindcentrum zijn er één of meer professionals die ouders extra kunnen ondersteunen in de opvoeding van kinderen. Men kijkt welke behoeften er zijn bij ouders, bijvoorbeeld aan het versterken van vaardigheden op het gebied van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Een voorbeeld is afkomstig van Skoatterwijs in Heerenveen. Hoe deze verbinding tussen ouders en interprofessioneel teamvorm krijgt is te zien in deze video.

“Bamboe is heel belangrijk geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling en voor mijn kinderen, sociaal en in de thuissituatie. Zonder hen had ik het niet gered.”

Maryam, moeder van kinderen op kindcentrum Bamboe in Den Haag

Ouders als hulpbron bij het leerproces

Ouders worden op veel kindcentra ingeschakeld bij het leerproces. Zij kennen hun kind. Ouders zijn ook hulpbronnen voor het kindcentrum omdat zij beroepen of deskundigheden hebben waar het kindcentrum iets aan kan hebben. Zo wordt altijd gekeken of ouders bij bepaalde thema’s of onderwerpen ingeschakeld kunnen worden voor het geven van gastlessen en dergelijke.

Op kindcentrum Mondomijn in Helmond is een ‘evenementenbureau’ waar ouders zich kunnen aanmelden voor het geven van workshops op een terrein waar hun expertise lig. Op Educatief Centrum Theo Thijssen in Zutphen is er de ‘Gouden Gids’: het naslagwerk van ouders en hun talenten, om uit te putten als er een bepaald thema aangeboden wordt of er een project gaande is.

Er is een bruikbaar en nuttig kindvolgsysteem dat past bij de pedagogische visie

Een kindvolgsysteem maakt dat de ontwikkeling van het kind gevolgd en ondersteund kan worden door alle betrokkenen. De resultaten van de activiteiten op de ontwikkeling van een kind worden zichtbaar. Alle professionals, leerkrachten en pedagogisch medewerkers gebruiken hetzelfde kindvolgsysteem zodat er een gezamenlijke taal ontstaat om over kinderen en wat zij nodig hebben, met elkaar - en met de ouders en het kind - te spreken.

Tijden afstemmen op ritme van ouders en combinatie van zorg en arbeid

In kindcentra wordt op verschillende manieren met wensen van ouders rekening gehouden. In de eerste plaats zijn de roosters of openingstijden afgestemd op de werktijden van ouders (hele dagen open, voor kinderen van 0-13 jaar). Soms worden er flexibele vakanties aangeboden, bijvoorbeeld door drie weken in het jaar flexibel op te kunnen nemen in plaats van de vaste herfst-, voorjaars- en meivakantie. Dit doet bijvoorbeeld integraal kindcentrum Van Kampen in Vlaardingen. In veel gevallen kunnen kinderen 50 weken per jaar terecht op het kindcentrum.

Eén contactpunt

Ouders hebben één contactpunt in het kindcentrum.

“Voor ons is het heel simpel, wij hebben die opvang nodig. Dan is het voor mij als ouder het grote voordeel dat ik ook te maken heb met één instantie. Ik krijg maar één nieuwsbrief en hoef maar één agenda en één website bij te houden. Ik krijg ook één rekening waarop staat wat ik voor het dagarrangement en aan lunchkosten betaal. Bij de vorige basisschool moest ik overblijfbonnen aanschaffen en elke keer een bonnetje meegeven. Dat vergeet je dan en vind je weer een rode kaart in de tas van je kind.”

Sjoerd, vader van kinderen op kindcentrum De Wijde Wereld in Uden

Was dit interessant? Deel het!